Projekty spolufinancované EÚ - EWA

Early Warning of Alzheimer

 

Názov projektu: Early Warning of Alzheimer

Projektová zmluva: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. 67/2020-2060-2230-V631

Partnerská zmluva: 

Prijímateľ: AXON PRO, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Partner1: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Partner2: ÚSTAV INFORMATIKY SAV

 

Poskytovateľ:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

(ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“) v zastúpení

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO“)

 

Kód projektu v ITMS2014+ :  313022V631

Doba realizácie projektu: od 09/2020 do 08/2023 (36 mesiacov)

 

Cieľ projektu: 10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Príprava metodiky na zber dát, výber vhodných obrázkov, videí, otázok a postupov s ktorými sa budú získavať vstupné údaje pre včasnú diagnostiku Parkinsonovej choroby.

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Miesto realizácie projektu: Slovensko Bratislavský kraj

Stručný popis projektu: 

EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases – Včasná detekcia Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení využitím inovatívnych telemedicínskych diagnostických postupov

Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Odhaduje sa, že až vyše 40  miliónov ľudí na svete a vyše 60 tisíc na Slovensku žije s Alzheimerovou chorobou a zviazanými poruchami – najbežnejšou triedou neurodegeneratívnych ochorení. Očakáva sa, že toto číslo v nasledujúcich rokoch a dekádach dramaticky porastie. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme.

Poruchy reči (špecifické jazykové deficity) patria medzi prvé symptómy degeneratívnych ochorení mozgu (Alzheimerova demencia, primárna progresívna afázia, Parkinsonova choroba a i.). Ich senzitívna a včasná detekcia môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia.

Cieľom projektu je výskum detekcie neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov. Hlavnými prínosmi bude štandardizácia diagnostického nástroja založeného na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby. Nástroj umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.

Výstupom projektu budú dva nové produkty a dve prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva:

 • Výsledné softvérové produkty v ponuke žiadateľa:

 • Mobilná aplikácia EWA pre skorú detekciu Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení.

 • Webový a serverový softvér pre EWA central, ktorý bude slúžiť na zbieranie anonymizovaných údajov zo všetkých prebehnutých diagnostických testov a bude slúžiť ako zdroj údajov pre ďalšie vedecké bádanie, štatistické vyhodnocovanie a ako zdroj údajov pre dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie konkrétnej osoby.

 • Mobilná aplikácia BRAINTEST pre testovanie pamäte, všímavosti, pozornosti, IQ.

 • Prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva:

 • Prihláška na ochranu spôsobu akým sa spracuje zvuk a text a spolu vytvoria vstupy pre umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje pravdepodobnosť neurodegeneratívneho ochorenia.

 • Ochrana metód zisťovania detekcie Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení, týkajúca sa konkrétnych vyobrazení a konkrétnych otázok.

 

Miesto realizácie projektu

Projekt bude realizovaný hlavne na pracovisku AXON PRO s.r.o. v Bratislave, pričom parciálne výskumno-vývojové úlohy budú realizované partnermi v Bratislave.

 

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 163 590,53 EURVýzva na predloženie cenovej ponuky

Kontrola a odborný dohľad implementácie grantu Early Warning of Alzheimer

Súbory:

 • Vyzva na predlozenie cenovej ponuky_EWA_podpis_scan.pdf
 • Priloha c. 1 cenova ponuka.pdf
 • Priloha c. 2 popis predmetu zakazky.pdf
 • Priloha c. 3 - Navrh zmluvy.pdf

  Odkazy:

 • kód projektu v ITMS+2014: 313022V631
 • kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20


  Predmet zákazky

  Overenie a aplikácia metodiky na detekciu včasných rečových a jazykových deficitov u pacientov s neurodegeneratívnym ochorením

  Súbory:

 • Vyzva na predkladanie ponuk_p117.pdf
 • Priloha c.1_opis predmetu zakazky.docx
 • Priloha c.2_cenova ponuka.docx
 • Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
 • Zmluva

 • remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt